Levering wordt ook wel bevoorrading, verstrekking, verschaffing, leverantie of het geleverde genoemd, en omvat de overdracht (aankoop, huur, lease) van goederen of rechten krachtens een rechtsverhouding.

Een leverancier ‘doet een levering’ aan bijvoorbeeld een inkoper. Een levering is volgens het Nederlands recht een vast onderdeel van de eigendomsoverdracht. Het omvat het geheel aan handelingen dat tot doel heeft een goed van het vermogen van een vervreemder in het vermogen van een verkrijger te doen overgaan. Zonder levering is de eigendomsoverdracht niet compleet en kan het eigendom van een goed dus niet overgaan.

Bronnen: