Inkoopmarktonderzoek

Als er behoefte ontstaat aan een nieuw product of nieuwe dienst, dan kun je een inkoopmarktonderzoek uitvoeren. Het onderzoek kan betrekking hebben op landen, markten, leveranciers, producten of diensten. Het doel van een inkoopmarktonderzoek is het inzicht krijgen in de risico’s van verbonden zijn aan belangrijke inkoopbeslissingen.

Het inkoopmarktonderzoek kan opgedeeld worden in zes fasen:

 1. Vastleggen van het doel
  In deze eerste fase moet het doel van het onderzoek helder worden. Wat is het probleem dat moet worden opgelost? Waarover willen we informatie verkrijgen? Hoe nauwkeurig moet deze informatie zijn?
 2. Vooronderzoek en kosten-batenanalyse
  Het vooronderzoek richt zich op de vraag wat voor soort informatie er nodig is en of deze beschikbaar is. Vragen die hierbij horen zijn onder andere: welke informatie is er nodig voor de beslissing? Welke informatie is binnen onze organisatie beschikbaar? Welke extern op te vragen publicaties en statistieken kunnen we gebruiken?
  Daarnaast moet de inkoper zich afvragen of de kosten tegen de baten opwegen. Hoeveel mensuren en andere kosten gaan er in het onderzoek zitten? Levert een landenonderzoek inderdaad nieuwe leveranciers op? Leidt een stijging van het aantal leveranciers inderdaad tot betere prestaties?
 3. Opstellen onderzoeksplan
  In deze fase wordt het onderzoeksplan opgesteld. Een goede planning is cruciaal. Vaak wordt het onderzoek opgesplitst in fasen en wordt per fase aangegeven wanneer deze start, hoeveel tijd en mensen er nodig zijn, wie welk onderdeel gaat uitvoeren, wat het budget is, enzovoort.
 4. Uitvoering van inkoopmarktonderzoek
  In deze fase vindt het onderzoek plaats. De uitvoering valt uiteen in twee delen: het verzamelen van gegevens en het analyseren van de verzamelde gegevens. Met deskresearch en fieldresearch kan er op zoek gegaan worden naar informatie.
  Onder deskresearch wordt het verzamelen, analyseren en interpreteren van bestaande gegevens verstaan. Fieldresearch is het verzamelen van informatie waarvoor zelf onderzoek verricht moet worden.
  Zodra de benodigde gegevens binnen zijn, kan er worden overgegaan tot het analyseren daarvan en kunnen er conclusies getrokken worden die de oplossing voor het probleem bieden.
 5. Rapportering
  De verkregen resultaten moeten ten slotte aan de beslissers of opdrachtgevers worden gerapporteerd. Neem er eenduidige aanbevelingen en conclusies in op voor het inkoopbeleid, de inkoopstrategie of het inkoopproces.
 6. Evaluatie
  Achteraf moet de evaluatie plaatsvinden. Hierin wordt besproken hoe het onderzoek is verlopen. Zijn we tevreden over de gevolgde werkwijze? Hoe verhouden de werkelijke kosten en doorlooptijd zich tot de planning en het budget? Uit de evaluatie volgen aandachtspunten die in het volgende onderzoeksproject meegenomen kunnen worden.

Bronnen:

 • Inkopen voor Dummies
 • Nevi
Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Journalist InkopersCafe.nl