Magnifying glass Close

Rechtmatigheid etterende wond in Moerdijk

Opnieuw is de afdeling Inkoop en Aanbesteding van de gemeente Moerdijk in de fout gegaan en klopt de jaarrekening niet. Al sinds 2008 wordt beterschap beloofd, maar nog altijd weet de afdeling sommige gunningen niet te verantwoorden. 

 
Uit vorige week gepresenteerd onderzoek door PIANOo blijkt dat inkopers bij de overheid met name aandacht hebben voor eerlijk handelen, het naleven van wet- en regelgeving, transparantie en het verantwoorden van besluiten. Toch gaat het, ondanks al die aandacht, lang niet overal goed. Zo zet de gemeenteraad van Moerdijk de afdeling Inkoop en Aanbesteding onder verscherpt toezicht, nadat de accountant van de gemeente stuitte op onregelmatigheden in de Jaarrekening 2012. 
 
Interne procedures aangescherpt
Het is niet de eerste keer dat de accountant op het punt van rechtmatigheid de jaarrekening niet volledig kan goedkeuren. “Dit speelt al jaren”, zegt Marco Weda, gemeenteraadslid voor de lokale partij Onafhankelijk Moerdijk in BN DeStem. “Er wordt gewoon niet volgens de regels gewerkt op die afdeling.” Het functioneren van de afdeling was al eerder in 2008 onderwerp van een raadsvergadering. Ook toen werden er onregelmatigheden in de jaarrekening (over 2007) geconstateerd. Destijds beloofde de verantwoordelijke wethouder beterschap en voerde deze een beleidswijziging door met betrekking tot de drempelbedragen, uitzonderingsbepalingen en mandatering. Ook werden interne procedures aangescherpt.
 
Norm niet gehaald
De beloofde verbeteringen voor sturing, beheersing en control vertalen zich vijf jaar later nog altijd niet in een jaarrekening die de toets van de accountant doorstaat. Ondanks alle bepalingen in het nieuwe beleid weet de afdeling Inkoop en Aanbesteding bijvoorbeeld niet duidelijk te maken hoe een gunning voor de inhuur van tijdelijk personeel tot stand is gekomen. Dit heeft er mede toe geleid dat de afdeling de wettelijk vastgelegde norm van 1 procent die fout mag gaan, niet heeft gehaald. 
 
Motie gemeenteraad
De gang van zaken rond inkoop en aanbestedingen in de Brabantse gemeente heeft gezorgd voor ophef in de Moerdijkse gemeenteraad. “Het is zorgelijk dat we er sinds 2008 niet in zijn geslaagd het inkoopbeleid op orde te brengen. Ondanks opmerkingen van de accountant. Het college moet nú stappen zetten”, liet raadslid Kees van Schenk Brill (VVD) weten. De nieuwe misstap van de afdeling Inkoop en Aanbesteding heeft de gemeenteraad ertoe gebracht een motie aan te nemen waarin de afdeling voortaan maandelijks een rapport moet indienen met daarin de gemaakte vorderingen. 
Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres