Magnifying glass Close

Miljoenen euro?s jaarlijks ongecontroleerd uitgegeven door bedrijfsleven

Resultaten onderzoek “Contractmanagement in Nederland”

Uit een onderzoek van onafhankelijk IT-adviesbureau Mitopics naar de professionaliteit van contractmanagement in Nederland blijkt dat een meerderheid van de contracten door Nederlandse bedrijven niet actief bewaakt wordt. Hiermee laten organisaties kansen liggen om kosten te besparen door betere uitnutting van bestaande contracten. Daarnaast is de toegevoegde waarde van contractmanagement bij nog niet de helft van de organisaties bekend en heeft eenzelfde hoeveelheid bedrijven geen beleid geformuleerd voor het beheersen van de te leveren prestaties zoals vastgelegd in de contracten. Contractmanagement is in veel organisaties nog niet structureel vormgegeven en de meerwaarde die organisaties ervaren van contractmanagement blijft daardoor zeer beperkt.

In de eerste plaats valt op dat grotere organisaties op dit vlak niet beter presteren dan kleinere organisaties. In grootschalige omgevingen wordt tot meer dan 60% van de totaal door contracten vertegenwoordigde waarde niet actief bewaakt. Organisaties waarin contracten vigeren met een totale contractwaarde van zeg tien miljoen euro hebben dientengevolge gemiddeld zo’n zes miljoen euro daarvan helemaal niet in beeld. Zeker bij samengesteld complexe duurovereenkomsten waarbij ook nog eens regelmatig scope- en andere wijzigingen optreden, denk bijvoorbeeld aan outsourcingscontracten, is dit bedrijfsmatig onverantwoord.

Goed contractmanagement begint met het vaststellen van doelstellingen en beleid ter zake en het erkennen van het belang van contractmanagement door de organisatie heen. Onder 50% van de organisaties met meer dan 500 lopende contracten is geen contractmanagementbeleid vastgesteld. Dit laatste is opvallend omdat juist in grootschalige omgevingen het belang van een adequate administratieve organisatie rondom contractmanagement evident lijkt. Structurele evaluatie van contractmanagement vindt in de meeste van de door de respondenten vertegenwoordigde organisaties niet plaats.

Van de organisaties met minder dan 100 contracten meent circa 60% inzicht te hebben in de omvang van de organisatiebrede behoefte per type product of service om de ‘economy of scale’ volledig te kunnen benutten, van de organisaties met 100 of meer contracten is dit circa 50%. Dit betekent dat in potentie aanwezige schaalvoordelen in veel gevallen niet maximaal zullen worden gerealiseerd.

Hoopgevend is dat 43% van de vertegenwoordigde organisaties contractmanagement juist in het huidige, economische klimaat als kostenbesparingsmogelijkheid ziet. Helaas heeft dit inzicht bij slechts een derde van die groep ook al daadwerkelijk geleid tot extra budget voor contractmanagement.

Uit één en ander blijkt dat de daadwerkelijke meerwaarde van contractmanagement in Nederlansde organisaties nog zeer beperkt is. Organisaties zullen hierin sterk moeten verbeteren willen zij de kosten/baten verhouding van uitbestedingen goed kunnen blijven managen. Zeker nu het economisch minder goed gaat, zal contractmanagement een belangrijk instrument kunnen zijn in het terugdringen van kosten en/of het optimaliseren van de relatie met de andere partij.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres