Magnifying glass Close

InQuest: Trends arbeidsmarkt 2012

In 2011 was de arbeidsmarkt voor inkoopprofessionals volatiel, maar de verwachting voor 2012 zijn bescheiden positief, aldus de consultants van personeelsbemiddelaar voor inkoop InQuest. Zij geven een terugblik op 2011 en tevens een verwachting van de markt in 2012. Opdrachtgevers realiseren zich dat ook in tijden van economische teruggang, investeringen in inkopers en inkoopafdelingen noodzakelijk zijn voor een optimaal rendement en continuïteit.

Terugblik 2011 op de inkopersmarkt
De arbeidsmarkt voor hoogopgeleide inkoopprofessionals was weerbarstig in 2011. Het afgelopen jaar toonde een licht herstel in het aantal vaste inkoopvacatures ten opzichte van 2010. Opmerkelijk was dat tot aan de zomer een aanzienlijke stijging was te constateren in het aantal openstaande inkoopposities. Na de zomermaanden vlakte de vraag echter af tot op het niveau van 2010 om vervolgens -vooral in de private sector- enigszins te herstellen in de maanden november en december.

De oorzaak voor de afvlakking in de vraag naar inkopers na de zomer laat zich raden: sombere economische vooruitzichten. Een ontwikkeling die parallel liep aan de marktomstandigheden zoals die ook bijvoorbeeld  tot uiting worden gebracht in de Nevi PMI Index. Ook deze toonde een sterke stijging begin 2011 maar de groei zat, mede onder invloed van de economische vooruitzichten en omstandigheden in de financiële markten, sinds midden 2011 in een dip. De private sector is vooral de laatste maanden weer duidelijk op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen en inkoop verder te professionaliseren, met een groeiende vraag naar inkoopprofessionals als gevolg.

Verwachtingen 2012
De verwachtingen van InQuest voor inkopers op de arbeidsmarkt in 2012 zijn bescheiden positief. De vraag naar hoogopgeleide, ervaren professionals ( HBO en WO) blijft hoog en opdrachtgevers realiseren zich dat ook in tijden van economische teruggang, investeringen in inkopers en inkoopafdelingen noodzakelijk zijn voor een optimaal rendement en continuïteit. Werkgevers hebben moeite om (alle) inkoopposities te vervullen met medewerkers die over de juiste inkoopkennis en vooral over de juiste vaardigheden beschikken. Een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor inkopers zorgt voor een hernieuwde focus op het aantrekken van (top)talent door werkgevers

InQuest voorziet voor 2012 de volgende ontwikkelingen op dit gebied:

  1. Mede als gevolg van de sombere economische vooruitzichten zijn organisaties voorzichtig en vooral risicomijdend. Eisen en wensen aan sollicitanten worden verder opgeschroefd, waardoor het zogeheten “schaap met 5 poten” ofwel de 100%+ match op een inkoopvacature wordt gezocht, met als gevolg langdurige wervingstrajecten.
  2. Social media neemt een belangrijke positie in bij recruitment afdelingen voor de werving van inkoopprofessionals waardoor vacaturebanken en generieke W&S-bureaus minder belangrijk worden. In de markt van aanbieders van personeelsdiensten binnen de inkoopdiscipline zal er een consolidatie plaatsvinden. Aanbieders met een klein netwerk en beperkte (eigen) recruitment tools zullen het steeds moeilijker krijgen te overleven in dit speelveld. Specialistische bureaus met een internationale focus zullen daarentegen in staat zijn om daadwerkelijk het kaf en het koren te scheiden.
  3. Werkzoekende inkopers zullen zich bescheiden en realistisch moeten opstellen over hun langetermijnperspectieven. Hoewel de markt voor inkoopspecialisten schaars is, is deze in het hogere segment zeer competitief. Duidelijke persoonlijke profilering is hier van belang. Van (vooral jonge) werkzoekenden wordt een toenemende mate van flexibiliteit en anticipatievermogen verwacht. Sollicitanten met allround vaardigheden, zoals een brede talenkennis, het kunnen werken met verschillende culturen en aantoonbare specifieke ervaring zullen hun positie op de arbeidsmarkt zien verbeteren.
  4. Organisaties nemen pas vast inkooppersoneel aan als ze echt nodig zijn waardoor de behoefte aan gekwalificeerde externe interim-professionals toeneemt. Om flexibel, snel en concurrerend te blijven zijn organisaties genoodzaakt om hun groeiende flexibele schil onder controle te krijgen en te houden. In zowel de publieke als private sector zal Inkoop en HR steeds meer moeten gaan samenwerken om bestaande inhuurconcepten door te ontwikkelen tot de volgende fase van volwassenheid.
  5. De druk op inhuurtarieven van inkoopprofessionals blijft, mede als gevolg van de economische tegenwind en het grote aantal beschikbare – soms ongeorganiseerde- ZZP-ers op de inkoopmarkt, ook in 2012 groot. De markt van inkoop ZZP-ers wordt overspoeld met (zij-)instromers, waardoor ervaren specialisten moeten concurreren in tarief met starters. Indien HR en Inkoop ongewijzigd op tarief blijven focussen dan zullen senioren vaak het nakijken hebben bij een legertje junioren / medioren met een opgemaakt senior cv.
  6. De nadruk zal ook in 2012 liggen op kostenbesparingen en bundeling van inkoopbehoefte. Voormalige sterk gedecentraliseerde inkoopstructuren gaan op in centrale of gecoördineerde inkooporganisaties, een vorming van SSC-Inkoop. Dit alles om tegemoet te komen aan de wens om inkoopspecialisten te behouden en het willen doorvoeren van snelle generieke kostenreducties. Gevaar hierbij blijft echter de afstand tot het primaire proces.
  7. Succesvolle organisaties zullen investeren in de ontwikkeling van hun huidige populatie inkopers. Kennis en vaardigheden van de inkoopteams zullen doorontwikkeld worden waarbij meer nadruk gelegd zal worden op het ontwikkelen van soft skills (vaardigheden, competenties en gedrag). Wat betreft hard skills zijn er veel nieuwe benaderingen, tools en oplossingen waar de inkopers kennis van moeten nemen. Zij moeten dus terug in de schoolbanken, zodat zij vervolgens een modern, eigentijds inkoopbeleid vorm kunnen geven

Samenvattend:
“Inkopers zijn recessie resistent. Als het goed gaat heb je meer inkopers nodig, als het slecht gaat heb je betere inkopers nodig” Door toenemende concurrentie en hogere eisen zullen organisaties zich steeds duidelijker moeten richten op hun “core competences”. Inkoopafdelingen en haar inkopers kunnen hier een belangrijke rol in spelen maar zullen zich in veel gevallen verder moeten ontwikkelen qua positie om daadwerkelijk de strategische rol te kunnen spelen die de bijdrage van Inkoop aan het bedrijfsresultaat op het hoogst mogelijke niveau brengt. Generalistisch gezien blijken veel inkoopafdelingen moeite te hebben om daadwerkelijk door te pakken in het realiseren van haar definitieve positie binnen organisaties. Er is inmiddels veel geïnvesteerd in kwaliteit van processen en het ontwikkelen van modellen wat een goede basis is, echter laat het beschikbare talent om inhoud te geven aan de ontwikkeling van Inkoop veelal nog te wensen over.

Wij geloven dat de komende jaren de ontwikkeling van Inkoop als discipline, veel meer te maken heeft met mensen dan met modellen of tools. De ultieme uitdaging voor Inkooporganisaties is om de juiste kennis, competenties en ervaring op de juiste plaats te krijgen. Daar zal het verschil worden gemaakt. Organisaties zijn hier nog zoekende en weten niet altijd wat de optimale bezetting van Inkoop moet zijn om het beste resultaat te realiseren!

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres