Magnifying glass Close

Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn

De overheid koopt jaarlijks voor een flink bedrag aan goederen in. Een van de peilers van het beleid van het ministerie van VROM is deze goederen op korte termijn duurzaam in te kopen. SenterNovem heeft in opdracht van VROM criteria voor duurzaam inkopen opgesteld voor 45 productgroepen. Op 28 juli zijn de inkoopcriteria voor het inkopen van grootkeukenapparatuur in definitieve vorm verschenen.

Hoe werken deze criteria voor de inkoop van grootkeukenapparatuur? Is duurzaamheid wel haalbaar in tijden van economische crisis? Een interview met Michael Nijland, senior adviseur grootkeukens bij Grontmij Nederland.

Wanneer spreek je van ‘duurzaam inkopen’?
Michael Nijland: “Volgens het ministerie van VROM is de doelstelling van duurzaam inkopen:
Het toepassen van economische, sociaal-culturele en ecologische aspecten in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze economische, sociaal-culturele en ecologische aspecten voldoet.”

Zijn de criteria die SenterNovem heeft opgesteld eisen of wensen?
Michael Nijland: “Het document bevat eisen en wensen. De eisen zijn gebaseerd op bestaande wetten en Europese richtlijnen. Iedere leverancier die aan overheden wil leveren, moet aan deze eisen voldoen. De wensen bevatten de punten waarop leveranciers zich kunnen onderscheiden, net als uiteraard op prijs en service.”

Zijn de criteria haalbaar?
“De criteria zijn zo opgesteld dat alle (lokale) overheden ze kunnen toepassen. Voor de eisen geldt dat er voldoende toeleveranciers zijn en de inkoopkosten niet substantieel zullen stijgen. Met behulp van de criteria kunnen de (lokale) overheden de overheidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid redelijk eenvoudig realiseren.”

Vindt u het criteriadocument afdoende om daadwerkelijk te kunnen spreken van duurzame inkoop?
“Het criteriadocument voor de productgroep grootkeukenapparatuur is een goed startdocument om als basis te nemen bij het inkoopbeleid, maar het is voor sommige aspecten nog erg vrijblijvend en niet op elk gebied compleet. Er zijn volop mogelijkheden tot verdere ontwikkeling.

Ondertussen moet de overheidsinkoper van goeden huize komen om zijn inkoopbehoefte helder te formuleren. De inkoper behaalt het beste resultaat als hij een team samenstelt met daarin de budgetverantwoordelijke, de gebruiker, een onafhankelijk grootkeukenadviseur en eventueel een jurist met kennis van aanbestedingsrecht.”

Welke onderdelen mist u in het document voor grootkeukenapparatuur?
“De productgroepen “koeling” en “vaatwas” zijn nadrukkelijk aanwezig in de criteria. Van de dertien genoemde minimum eisen voor grootkeukenapparatuur zijn er maar liefst acht gewijd aan deze twee productgroepen. Tevens zijn er een zestal ‘gunningscriteria’ voor apparatuur en techniek opgenomen waarvan er vijf deze twee productgroepen behandelen.

De grotere aandacht voor juist deze groepen is logisch omdat voor deze groepen ook Europese testrichtlijnen voor handen zijn. Voor bereidingsapparatuur bijvoorbeeld bestaan nog geen richtlijnen. Het criteriadocument geeft voor deze apparatuur ook geen duidelijk advies. Daarnaast mis ik een aantal andere essentiële elementen zoals ventilatie techniek en warmteterugwinning.”

Bestaan er voor grootkeukenapparatuur ‘energielabels’?
In de grootkeukentechniek is deze vorm van categoriseren nog niet verplicht. Het gemiddelde energiegebruik per etmaal is nog niet van alle fabricaten bekend. Ik verwacht wel dat dit binnen enkele jaren zal worden opgepakt. Dit hangt echter af van de inspanningen van diverse partijen. Denk hierbij aan SenterNovem, fabrikanten en brancheorganisaties. Voor deze ‘energielabels’ wordt helaas vooralsnog gekeken naar elementen binnen de grootkeukens en nog niet naar de grootkeuken als geheel.

Waarmee behaal je als inkoper de hoogste kostenbesparing?
“Overheidsinkopers van grootkeukens kunnen de grootste duurzaamheidwinst behalen op het gebied van energieverbruik. In de ontwerpfase van de gehele grootkeuken zou eigenlijk een prestatie-indicator als basis moeten dienen. De prestatie-indicator maakt gebruik van een aantal harde en meetbare grootheden zoals het geïnstalleerde vermogen, het keuken oppervlak en het aantal en type cliënten. Hij geeft inzicht in het te verwachten energieverbruik. De prestatie-indicator zou de basis moeten zijn voor de ontwikkeling van een energielabel op grootkeuken-niveau.”

Is duurzaamheid haalbaar in deze tijden van recessie?
“Duurzaamheid hoeft niet perse duur te zijn. In veel gevallen is de aanschafprijs een zwaarwegend argument bij het inkopen van de grootkeuken. De aanschafprijs is wel belangrijk, maar staat niet gelijk aan de totale kosten. Wij kunnen voorafgaand aan de aanschaf van apparatuur een Total Cost of Ownership (T.C.O) berekening maken. Deze berekening geeft een totaal inzicht in de kosten. Hierbij kijken wij niet alleen naar de aanschafprijs maar ook naar het energieverbruik en de te verwachten levensduur.”

Heeft u een voorbeeld van gerealiseerde besparing?
“Voor een keten met ruim 350 restaurants hebben wij in de eerste energiebesparingronde een besparing weten te realiseren van 10%. Deze besparing komt tot stand door kleine aanpassingen in de techniek en door aanpassingen in de gedragscode. Wij kunnen ervoor zorgen dat geplaatste apparatuur energiezuinig is, maar als de eindgebruiker de apparatuur onnodig laat aanstaan, dan is dat niet duurzaam.

Ingrid Zeegers, directeur Duurzaamheid Philips verwoordde dit mooi in één van haar toespraken. De ‘Drie P’s’ van duurzaamheid zijn ‘People, Planet, Profit’. Zij voegde daar nog een vierde ‘P’ aan toe. De ‘P’ van ‘Passion’. Zonder passie is duurzaamheid moeilijk te realiseren. Het is een passie die ik zelf graag toevoeg in mijn vak als adviseur. ”

Wat zou u als tip willen geven?
Een vrij eenvoudige besparing kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van glasdeurkoelkasten. Men ziet dan in één oogopslag of een product wel of niet in de koelkast aanwezig is. Glas is weliswaar minder energievriendelijk, maar door het reduceren van het aantal deuropeningen (=energieverlies) is de besparing aanzienlijk. Een bijkomend voordeel is dat de eindgebruiker gedwongen wordt om de inhoud op orde te houden!”

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres