Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Inkoperscafé

Extra tijd voor verplicht aanbesteden OV

Het kabinet wil doorgaan met de aanbesteding van het streekvervoer en het openbaar vervoer in kleine en middelgrote steden. Op dit moment is circa veertig procent (Europees) aanbesteed. Per 1 januari 2007 wordt aanbesteding verplicht gesteld voor al het openbaar vervoer in deze categorie.

Binnenkort valt ook een besluit over de gemeentelijke vervoersbedrijven in de vier grote steden. Uit een evaluatie blijkt dat de aanbestedingen tot nu toe goed verlopen. Over het algemeen leiden aanbestedingen in de praktijk tot hogere kwaliteit. een groter aanbod. nieuwer materiaal en betere reisinformatie. De vervoersbedrijven blijken bovendien effici?nter te werken. waardoor provincies en regio?s goedkoper uit zijn voor het openbaar vervoer. Gemiddeld gaat het om een besparing van tien ? twintig procent.

Het kabinet heeft wel besloten tot enige aanpassingen in het huidige beleid. De Wet personenvervoer 2000 (WP 2000). die sinds 1 januari 2001 van kracht is. regelt dat decentrale overheden het openbaar vervoer in hun regio opdelen in concessies en vervolgens aanbesteden. Deze aanbestedingen moeten plaatsvinden volgens de systematiek van de Europese richtlijn Diensten (als de waarde van de opdracht het drempelbedrag overschrijdt). Op dit moment zijn die aanbestedingen nog niet verplicht. Dat gaat per 1 januari 2007 dus veranderen.

Verder heeft de ministerraad op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat besloten het aanbesteden te vergemakkelijken. Om te beginnen krijgen gemeenten en provincies dus een jaar extra de tijd. De oorspronkelijke ingangsdatum was 1 januari 2006. Daarnaast wordt de concessieduur verruimd van zes naar acht jaar. Decentrale overheden krijgen daarmee de mogelijkheid om de prestaties van het gecontracteerde vervoersbedrijf tussentijds te evalueren. Tot slot zijn uitzonderingen vastgesteld die gevrijwaard zijn van de aanbestedingsplicht. Het gaat om sommige overgangssituaties en om vernieuwingen die door een aanbestedingsplicht belemmerd zouden worden. zoals lightrail.

Bron: persbericht regering.nl

Partner van Inkoperscafé

Frysl

De Provincies Frysl

Partner van Inkoperscafé

Interview Armand Doggen over kennisniveau aanbesteden

Op Ovia.nl verscheen een interview met Armand Doggen. Armand is directeur van adviesbureau ACA B&U en pleitbezorger voor meer kennis van zaken ten aanzien van aanbesteden door overheden.

Lees hier het interview
Lees hier zijn column. die we onlangs plaatsen op deze website

Partner van Inkoperscafé

E?n Kenniscentrum Aanbesteden van en voor alle publieke opdrachtgevers

Minister Brinkhorst van EZ heeft vandaag aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er in plaats van twee ??n Kenniscentrum Aanbesteden van en voor alle publieke opdrachtgevers zal komen. Dit naar aanleiding van de motie Bakker van 13 oktober 2004. waarin wordt gevraagd om ?alle bestaande plannen voor kenniscentra aanbesteden samen te voegen? om zo verspilling van publieke middelen tegen te gaan.

overheidsopdrachtgevers in de ?Bouw? van start gegaan. In 2005 zal de scope van het Kenniscentrum Aanbesteden worden uitgebreid met extra activiteiten gericht op de publieke opdrachtgevers in de sectoren ?Leveringen en Diensten?. Weliswaar gaat het daarbij om andere marktsituaties en andere opdrachtgevende diensten bij de overheidsorganisaties. maar de onderliggende regels en technieken zijn dezelfde. aldus minister Brinkhorst.

Bron: Ovia.nl

Partner van Inkoperscafé

Primeur: aanbesteding groene en blauwe diensten

Op verzoek van het ministerie van LNV is de provincie Utrecht gestart met een pilot voor aanbesteding van ‘groene en blauwe’ diensten. Op 1 november 2004 is het eerste contract voor deze diensten aan een agrari?r overhandigd. Doel van het project is erachter te komen of particulieren met andere maatregelen komen voor landschapsbeheer dan de overheid. De projecten worden nadrukkelijk op hun kosteneffectiviteit beoordeeld. Ook de Europese Commissie is ambtelijk zeer ge?nteresseerd in deze ervaringen. Het experiment kan onder andere aanknopingspunten bieden voor de vraag of deze vorm van overheidsfinanciering voor particulier natuurbeheer in lijn is met de Europese regelgeving voor staatssteun.

De provincie Utrecht heeft de aanbesteding voor het ministerie van LNV in de Langbroekerwetering in de omgeving van Wijk bij Duurstede uitgevoerd. Landbouwminister Veerman streeft voor ‘groene en blauwe’ diensten naar een marktconforme relatie met grondgebruikers. waar de daadwerkelijke kosten worden vergoed. De minister wenst dat de hoogte van de vergoeding voor het leveren van een ‘groene dienst’ los wordt gezien van de landbouwproductie. De huidige EU regelgeving laat daarvoor te weinig ruimte. Vooral de regelgeving voor staatssteun aan landbouwbedrijven is streng. Ook de Europese Commissie is ge?nteresseerd in het Utrechtse aanbestedingexperiment en kijkt over de Nederlandse schouders mee naar de mogelijkheden voor vrije prijsvorming bij natuurdiensten.

Experiment met aanbesteding
Bij ‘groene diensten’ gaat het om activiteiten op het gebied van natuur. waterbeheer. landschap (inclusief cultuurhistorie) en toegankelijkheid van het landelijk gebied. Deze activiteiten gaan verder dan de wettelijke verplichtingen van een ondernemer bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming. Het leveren van een ‘groene dienst’ is dan ook niet verplicht; de ondernemer kan er voor kiezen om een dienst te leveren waar er concreet een vraag ligt.

Het contract in Langbroekerwetering is tot stand gekomen via een openbare aanbesteding. een noviteit voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Veelal loopt dit beheer via vooraf vastgestelde maatregelen en subsidiebedragen. In dit experiment is dat losgelaten. Alle grondgebruikers (ondernemers en particulieren) kunnen hierbij inschrijven op de levering van een bepaald product tegen de door hun gewenste prijs. Ondernemers kunnen zelf de prijs bepalen en gedeeltelijk ook de inrichting van een viertal diensten: wandelpaden. houtwallen en twee maatregelen op het gebied van water: de aanleg van een natuurvriendelijke oever en het vasthouden (opstuwen) van water. Alleen de meest gunstige aanbieding wordt gegund. Hiermee wordt een systeem van vrije prijsvorming getest.

Primeur waterschap
De watermaatregelen of ‘blauwe diensten’ worden aanbesteed in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ook voor het waterschap is dit een primeur: dit is het eerste gebied waar agrari?rs de mogelijkheid krijgen om maatregelen te nemen ?n daarvoor betaald te krijgen om daarmee een bijdrage te leveren aan de doelen van het waterschap: het bereiken van een duurzamere waterhuishouding. De agrari?r zorgt zelf voor het treffen van maatregelen. zoals het plaatsen van stuwtjes en het vergraven van oevers.

Bron: Europese Ster nr. 331. 5-11-2004

Partner van Inkoperscafé

Nederland opnieuw voor EU Hof gedaagd

De Europese Commissie heeft Spanje. Nederland en Finland gevraagd om de verplich

Partner van Inkoperscafé

Overheid moet in 2010 minstens de helft duurzaam inkopen

In 2010 moet de overheid minstens de helft van de aanbestedingen groen inkopen. Deze oproep deed staatssecretaris Van Geel (milieu) voor een netwerk over duurzaam inkopen op 13 oktober in Utrecht. Momenteel wordt in Nederland door alle overheden samen voor maar 20% duurzaam ingekocht. Dat is volgens Van Geel veel te weinig en dat zou volgens hem de komende jaren minstens moeten verdubbelen.

De overheid kan als groot-inkoper een enorme bijdrage leveren. Jaarlijks wordt er door de overheid in de Europese Unie 1500 miljard euro uitgegeven aan inkopen en aanbestedingen. Nederland neemt daarvoor 30 miljard euro voor zijn rekening. Als al deze overheden zouden overgaan op groene stroom. dan zou dit een besparing van 60 miljoen ton CO2 opleveren. aldus de staatssecretaris.

Bron: FactoMedia

Partner van Inkoperscafé

GIT loodst gemeenten door inkoopproces

Vanaf heden is hij voor iedereen te raadplegen: GIT. de Gemeentelijke Inkoop Toolkit. GIT biedt gemeentelijke inkopers de helpende hand bij het inkoop- en aanbestedingsproces. Jan Uijtdehage. teamleider inkoop van de gemeente Apeldoorn: ?Oorspronkelijk is het een initiatief van Ton Rath. Hoofd Bureau Aanbestedingen van de gemeente Utrecht. Samen met de gemeenten Groningen en Delft bedachten we dat het niet slim is om ieder opnieuw het wiel uit te vinden. In de projectdirectie PIA vonden we een sponsor voor deze landelijke aanpak?.

GIT wordt vandaag ge?ntroduceerd tijdens de bijeenkomst Kennismaking met de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen. Hoewel GIT is ontwikkeld voor en door gemeenten. kan de toolkit ook heel handig zijn voor andere overheden. Je kunt GIT raadplegen via de GIT-button. rechts op deze site.

Bron: Ovia

Partner van Inkoperscafé

Overheid en non-profitsector onderhandelen slecht over (ICT-)kortingen

De afgelopen maanden is meer korting gegeven bij nieuwe ICT-investeringen. De meeste kortingen worden verstrekt aan kleine en middelgrote ondernemingen. Dit blijkt uit de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young. waarvoor 672 directeuren. managers en professionals met ICT-taken werden ondervraagd.

Bijna 40 procent van de ondervraagden in het MKB signaleert een toename in kortingen die worden ontvangen. In de handels- en industriesector worden maar liefst 50 procent meer kortingen gegeven. Daarentegen zegt slechts 21 procent in de overheids- en not-for-profitsector meer korting te ontvangen en zelfs 14 procent uit deze sector zegt minder korting te ontvangen dan voorheen.

Jacob Verschuur van Ernst & Young: “De beste onderhandelaars zitten duidelijk in de handels- en industriesector. Er ligt voor de onderhandelaars die over de ICT-budgetten in de overheids- en not-for-profitsector beslissen duidelijk nog veel ruimte om kortingen te bedingen.”

Verder blijkt uit de ICT Barometer dat hoewel er sinds begin dit jaar een eind is gekomen aan de krimp van de markt voor externe ICT-diensten. er voor ICT-dienstverleners nog steeds geen zicht op aanzienlijke groei is. Wel verwacht driekwart van alle ondervraagden vaker naar boven dan naar beneden een bijstelling van het ICT-budget 2005. Met name de grote organisaties van 500 werknemers of meer zien hun ICT-afdelingen iets groeien. Het percentage externe ICT’ers groeit hier eindelijk ook weer met 5 procent.

Bron: Automatiseringsgids

Partner van Inkoperscafé

Veel jaarrekeningen niet goed door onjuiste aanbesteding

Accountants dreigen de jaarrekeningen van de meeste gemeenten in Nederland over dit jaar niet goed te keuren. Met dit bericht opent de Volkskrant op 23 september. Debet hieraan is onder meer het niet (correct) aanbesteden bij sommige gemeenten. Dit kan door de verplichte ?rechtmatigheidscontrole? die vanaf deze jaarrekening geldt. leiden tot een afkeurende accountantsverklaring.

Met ingang van 2004 is de accountantscontrole bij gemeenten en provincies aanzienlijk verscherpt. Tot vorig jaar werd alleen gekeken of de jaarrekening klopte. Nu moet de accountant ook verklaren dat een gemeente de wetten en eigen regels opvolgt.

Problemen liggen er onder meer op het gebied van Europees aanbesteden. Uit recentelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken bleek dat van alle gevallen waar een gemeente had moeten aanbesteden. dit slecht in 9% daadwerkelijk was gebeurd. Vooral bij schoonmaakopdrachten en gemeentelijke automatiseringsprojecten blijkt de gemeente nogal eens de plank mis te slaan.

Verder lijken de accountants extra op hun qui-vive te zijn. Door de imagodeuk die de branche kreeg door de fraudeschandalen bij bedrijven als Ahold. Enron en Parmalat is liever streng dan redelijk het motto.

Bron: Europa Decentraal

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres