Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Milieuschade begint invloed te krijgen op grondstoffenprijzen

Volgens onderzoek van het Wereld Natuur Fonds (WNF) zal de achteruitgang van het milieu met tekorten aan grondstoffen, droogte, overstromingen en stijgende voedselprijzen de wereldeconomie 9,6 biljoen (8000 miljard) euro kosten in 2050. Zo is te lezen op de site van het Britse Supply Management.

In het Global Futures Report van het WNF staat dat een aanhoudende achteruitgang van het milieu jaarlijks minstens 442 miljard euro gaat kosten als er geen actie wordt ondernomen. De
gevolgen zijn onder andere het verlies van natuurlijke kust- en overstromingsbescherming, het verdwijnen van natuurlijke koolstofopslag en snelle stijgingen van de grondstofprijzen. Het laatste kan zorgen voor verstoringen van de toeleveringsketen en lagere marges voor bedrijven.

Mondiale grondstoffen
Het WNF verwacht dat ontwikkelingslanden te maken krijgen met een onevenredig deel van de wereldwijde financiële lasten door watertekorten en steeds minder bestuiving door insecten. Met name Oost- en West-Afrika, Centraal-Azië en delen van Zuid-Amerika worden hier waarschijnlijk door getroffen. Voor verschillende belangrijke mondiale grondstoffen zou tegen 2050 sprake kunnen zijn van belangrijke prijsstijgingen. Prijzen van hout zouden met 8 procent stijgen, van katoen met 6 procent, van oliehoudende zaden met 4 procent en van groenten en fruit met 3 procent. Zorgvuldig beheer van land- en zeebronnen kan volgens het WNF de verliezen echter beperken en zelfs leiden tot een jaarlijkse stijging van het mondiale bbp met ongeveer 10,8 miljard euro per jaar.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé

De brexit is een feit, maar er is nog geen deal

De nieuwe regels en eisen voor de import en export naar en uit het Verenigd Koninkrijk (VK) gelden per 1 januari 2021. Bereiken de EU en het VK voor die tijd geen handelsakkoord, dan is alsnog sprake van een harde brexit. Dit zal invloed hebben op de import uit het VK en dus op de inkoop. Brisk Magazine berichtte over de nog te maken afspraken. 

Nieuwe handelsrelatie
Richard Groenendijk, algemeen directeur van AEB Nederland, een software-ontwikkelaar voor de transportsector: “Vanaf 31 januari valt het VK voor EU-lidstaten vanuit het handelsoogpunt onder de categorie ‘derde land’. Met derde landen is vrijhandel niet mogelijk en gaat invoer en uitvoer van goederen gepaard met douaneaangiften en importheffingen. In het uittredingsakkoord is echter ook een overgangsperiode opgenomen waarin onderhandeld kan worden over de details van onder meer een nieuwe handelsrelatie of handelsakkoord. Tijdens deze gehele periode gelden daarom nog steeds de EU-regels en -wetten, waaronder dus ook de vrije handel van goederen.” De overgangsperiode eindigt op 31 december 2020 om 23.00 uur (Nederlandse tijd). Onderdeel van het uittredingsakkoord is dat uitstel na 31 december 2020 niet mogelijk is. Nieuwe handelsafspraken treden dus in werking op 1 januari 2021. Lukt het niet om tijdens de overgangsperiode overeenstemming te bereiken, dan maakt dat de handel tussen de landen niet aantrekkelijker. Dan moeten het VK en de EU terugvallen op regels van de World Trade Organisation (WTO). Hieronder vallen ook de tarieven van invoerrechten.

Bron: Brisk Magazine

Partner van Inkoperscafé

Coronavirus beïnvloedt inkoop uit China

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor de inkoop vanuit China. Zo bleek vorige week dat winkelketen Action alternatieven zoekt voor goederen uit China. Het coronavirus zou China voor langere tijd op slot kunnen zetten. Dit meldt Supply Chain Magazine naar aanleiding van nieuws in het AD.

Elektronische componenten
De virusuitbraak kan de bevoorrading van winkels en bedrijven die inkopen uit China beïnvloeden, zeker als de situatie langer voortduurt. Het assortiment van Action komt bijvoorbeeld voor ongeveer de helft uit Azië. Van bijna iedere productcategorie maken wel Chinese artikelen deel uit. Volgens het AD heeft Action geen acuut probleem, maar bereidt de winkelketen wel verschillende scenario’s voor. Wetenschappelijk directeur Bart Vos van het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en Maastricht University vindt dat verstandig. Hij verwacht aanzienlijke gevolgen van het virus op de wereldeconomie. “In 2003 zorgde het SARS-virus al voor behoorlijke economische schade, maar nu is China een veel grotere speler in mondiale ketens.” Economen van ING vrezen ook wereldwijde problemen als er geen aanvulling komt van de voorraden van essentiële elektronische componenten uit China.

Minder transportcapaciteit
Volgens Machiel van der Kuijl van ondernemersvereniging voor logistiek en internationaal ondernemen Evofenedex raken Chinese maatregelen tegen het coronavirus relatief veel internationale transportcapaciteit voor lucht- en zeevrachtzendingen. “Dat afnemende aanbod gaat de prijs van goederentransporten naar China beïnvloeden.” FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, heeft al verschillende signalen gekregen van bedrijven die last hebben van de uitbraak van het coronavirus. “Veel fabrieken in China zijn gesloten en dat betekent nogal wat voor toelevering van producten en grondstoffen”, meldt FME.

Bron: Supply Chain Magazine

Partner van Inkoperscafé

Handelsrelatie met China en de VS heeft gevolgen voor de inkoop

De grootmachten China en de Verenigde Staten (VS) zijn economisch belangrijk voor Nederland. Beide landen horen tot de tien grootste handelspartners van Nederland. Op de economische relatie van Nederland met beide landen staat de laatste tijd druk door hun onderlinge handelsconflict en door de economische druk die president Trump op Europa uitoefent. Dit artikel gaat in op de handelsrelatie met beide landen en wat dat voor inkoop betekent op basis van recent onderzoek van het CBS.

Nederland is nu zelf partij geworden in het handelsconflict tussen China en de VS met oplopende importheffingen. Dit heeft te maken met de mogelijke verkoop van de nieuwste chipsmachines door ASML aan China. De VS heeft zich hierin gemengd en Nederland en ASML voor het blok gezet om de machines niet aan China te verkopen. De Amerikanen willen niet dat de nieuwste technologie om chips te maken in China terechtkomt, omdat dat land de technologie voor militaire doeleinden zou kunnen gebruiken. Nederland zit daardoor tussen twee vuren. Het jaagt of de Amerikanen tegen zich in het harnas of de Chinezen. Verder zet president Trump de EU toenemend onder druk om tot een handelsakkoord naar zijn wensen te komen. Anders krijgt ook Europa te maken met hoge invoerrechten op Europese auto’s en andere goederen. De VS heeft bijvoorbeeld de Nederlandse staalindustrie al importheffingen opgelegd.

Economische gevoeligheid
Het CBS deed in 2019 onderzoek naar ‘de Nederlandse importafhankelijkheid van China, Rusland en de VS’. Dit artikel draait om de conclusies over de handel met China en de VS. Volgens het CBS zijn Nederlandse bedrijven via hun handel met China en de VS en de waardeketen die hen met deze landen verbindt, gevoelig voor de economische ontwikkelingen daar. De Nederlandse bedrijven zijn steeds meer onderdeel van wereldwijde productieprocessen en zijn toenemend afhankelijk geworden van inputs (goederen die bedrijven importeren om te bewerken). Tussen 1988 en 2017 steeg bijvoorbeeld het aandeel ingevoerde grondstoffen en tussenproducten in de export van 48 naar ruim 60 procent.

Negatieve handelsbalans
Nederland importeerde volgens het CBS in 2018 voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China en voor 33,8 miljard uit de VS. Het aandeel van China in de totale import was ongeveer 9 procent en voor de VS was dit zo’n 8 procent. Ter vergelijking: ongeveer 18 procent van de Nederlandse import komt bij onze belangrijkste handelspartner Duitsland vandaan. Daarnaast exporteerde Nederland voor 23 miljard euro naar de VS en voor 11,7 miljard euro naar China. De VS heeft een aandeel van tussen de 4 en 5 procent in de gehele export in de periode 2010 – 2018. Het aandeel van China nam tussen 2010 en 2018 toe van 1,5 naar 2,4 procent. Dat is aanzienlijk lager dan de 9 procent van de import uit het Aziatische land.

Bij de import uit China gaat het voornamelijk om industriële producten, machines en vervoermaterieel. De Amerikaanse import valt ook grotendeels in deze categorieën. De VS voert daarnaast ook veel chemische producten en minerale brandstoffen uit naar Nederland. Verder bestaat een groot deel van de Nederlandse import uit China en de VS uit producten die vooral bestemd zijn voor de wederuitvoer. Het gaat dan om producten die door Nederland uit deze landen geïmporteerd worden, maar slechts licht bewerkt ons land weer verlaten. Van de import uit China is ongeveer twee derde (26,2 miljard euro) rechtstreeks bestemd voor andere landen en 12,8 miljard euro voor de Nederlandse markt. De import uit de VS bestaat voor zo’n 55 procent (18,7 miljard euro) uit wederuitvoer.

Directe import
Nederlandse bedrijfstakken verwerkten en verbruikten tussen 2015 en 2018 relatief meer inputs uit China dan uit andere landen. Veel sectoren kennen vooral een directe import uit China. Zo voeren vooral de bouw (ruim 1 miljard euro), de informatie- en communicatiebranche, de groot- en detailhandel en de quartaire sector (de niet-commerciële dienstverlening) direct Chinese goederen in. Ook bij de invoer uit de VS overheerst de directe import, waarbij de invoer van kapitaalgoederen zoals machines opvalt. Tegenover directe import staat indirecte import waarbij bedrijven van andere Nederlandse bedrijven goederen afnemen waarin inputs uit China of de VS zijn verwerkt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de groothandel, die goederen inkoopt van de Nederlandse industrie. Om deze goederen te produceren heeft de Nederlandse industrie halffabricaten uit China ingekocht. Deze halffabricaten vallen dan onder de indirecte import van de Nederlandse groothandel. Het betekent dat ook de groothandel daarmee gevoelig is voor de ontwikkeling van de handel van Nederland met China.

Grondstoffen en halffabricaten
Verreweg het grootste deel van de import uit China en de VS door Nederlandse bedrijfstakken is cruciaal voor de productie van Nederlandse exportgoederen en -diensten. Van de uit China geïmporteerde grondstoffen en halffabricaten gaat gemiddeld ongeveer 45 procent naar producten van eigen makelij en diensten die uiteindelijk in Nederland geconsumeerd worden. Voor de VS nam dit aandeel door de jaren heen af van 42 procent naar 33 procent. Verder voerde Nederland vanuit China in 2018 voor 2,8 miljard euro aan producten in om in exportartikelen te verwerken. Het grootste deel hiervan bestond uit machines, apparaten en onderdelen. Bedrijven gebruikten ruim 8 procent ervan voor export naar de VS.

Daarnaast verwerkten Nederlandse bedrijven in 2018 voor 217 miljoen euro aan optische, fotografische, medische, precisie- en meetinstrumenten uit de VS in de export. Een aanzienlijk deel daarvan (158 miljoen euro) werd gebruikt voor uit te voeren machines en machineonderdelen. Deze rekent het CBS tot de meest winstgevende exportproducten van Nederland.

Import uit China
De goederenimport uit China groeide volgens het CBS de afgelopen drie decennia veel harder dan de totale goedereninvoer. Het aandeel in de import van de Chinese goederen nam toe van 0,5 procent in 1988 naar 8,9 procent in 2018. Van de 39,2 miljard euro import uit China in 2018 exporteerde Nederland twee derde (26,3 miljard euro) weer naar andere landen. Daarnaast importeren bedrijven relatief vaak hightechproducten uit China om deze verder te verwerken.

Het deel van de Chinese import van 12,8 miljard euro voor de Nederlandse markt bestond voor 7,6 miljard euro uit directe invoer voor de productie van goederen en diensten door bedrijven in Nederland. Volgens het CBS bestaat 28 procent van de 7,6 miljard euro aan Chinese import voor gebruik in Nederlandse productieprocessen uit hightechgoederen, zoals laptops, tablets en telefoons. Gemiddeld is dit 9 procent voor de totale Nederlandse import. Bij de andere 5,2 miljard euro ging het om de invoer van eindproducten in de vorm van consumptiegoederen zoals speelgoed of kapitaalgoederen zoals machines.

Mediumhightechgoederen vormden met 34 procent (gemiddeld 26 procent voor totale import) het grootste deel van de invoer uit China voor verdere verwerking. Hierbij zijn de belangrijkste ingevoerde producten ledlampen, lithium-ion-batterijen (vooral gebruikt in consumentenelektronica en elektrische auto’s) en telefoonladers.

Relatief gezien importeerde de IT- en informatiedienstverlening het meest uit China. Van de totale import van deze bedrijfstak was 36 procent afkomstig uit China. Het ging vooral om computers en computeronderdelen. Verder voerde de telecomsector relatief veel in uit China met een aandeel van 19 procent in de import. De voornaamste invoer uit China van deze sector bestond uit telefoons.

Toegenomen afhankelijkheid
Het Nederlandse bedrijfsleven is steeds meer afhankelijk geworden van buitenlandse inputs, waaronder die uit China en de VS. De import uit China is de afgelopen jaren sterk gestegen. De Nederlandse bedrijven zijn daarmee veel afhankelijker van goederen uit China geworden. Met de toegenomen afhankelijkheid is ook de gevoeligheid van Nederlandse bedrijven voor economische spanningen tussen China en de VS gestegen. Dit geldt niet alleen voor direct uit de twee landen ingevoerde goederen, maar ook voor indirecte import. Inkoopafdelingen doen er goed aan om zich een goed beeld te vormen van hun afhankelijkheid van producten uit de VS en China of producten waarin grondstoffen of halffabricaten uit de VS of China zijn verwerkt. Op basis daarvan kunnen ze alternatieven op een rij zetten voor het geval er sprake is van economische, prijsopdrijvende maatregelen.

Partner van Inkoperscafé

Wereldwijde inkoop-als-een-servicemarkt verwachte waarde van 9,3 miljard

Volgens het rapport van Grand View Research zal de wereldwijde inkoop-als-een-servicemarkt naar verwachten $9,3 miljard waard zijn tegen 2025. De markt zal van 2019 tot 2025 met 7,3 procent per jaar groeien. Dit is vooral te wijten aan de snelle toename van digitale technologieën, zoals het opnieuw ontwerpen van zakelijke supply chains, en zal de manier waarop de inkoopfunctie waarde levert, verandert. Supply Management bericht hierover. 

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Groei Europese economie nadert nulpunt

Voor de derde maand achter elkaar lijkt de economie van de eurozone in november nauwelijks meer te zijn gegroeid. Zo blijkt uit een afname van de inkoopmanagersindex PMI van Bureau IHS Markit van 50,6 in oktober naar 50,3. Het gaat om een tweemaandelijks dieptepunt. Wel wijst een score boven de 50 nog op een toename van activiteiten. Hierbij is Frankrijk een positieve uitschieter onder de grote eurolanden, omdat de industrie en dienstensector er nog steeds groeien. Zo meldt FD.nl.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Vertrouwen tussen kopers en leveranciers cruciaal om sociale doelen te bereiken

Samenwerkingspartnerships met leveranciers zijn de sleutel tot succes bij het werken aan sociale doelen. Volgens Padmini Ranganathan, wereldwijde vicepresident van risico- en duurzaamheidsoplossingen bij softwarebedrijf SAP Ariba, was een “ontwikkelingsmentaliteit” in plaats van “handhavingsmentaliteit” nodig om uiteenlopende problemen aan te pakken, zoals gedwongen arbeid of verpakkingsontwerp. Dit vertelt zij aan Supply Management.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Handelsgesprekken tussen China en VS verlopen stroef

De financiële markt hoopt al maanden dat de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten ten einde komt. De handelsoorlog, dat ruim anderhalf jaar geleden begon, creëert onzekerheid, handelsbelemmeringen en heffingen die de economische groei afremmen, zo meldt Business Insider.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Grote vrachtwagenbedrijven komen inkoop-jointventure overeen

De Japanse truckfabrikant Hino en Traton, het moederbedrijf van onder meer MAN en Scania, zijn een joint-venture aangegaan om zo tot synergievoordelen op inkoopgebied te komen. Deze inkoop-jointventure richt zich op een breed terrein aan onderdelen en technologieën waarvoor de twee bedrijven inkoopcontracten afsluiten. Hino en Traton denken met dit partnerschap hun invloed in Europa en Azië te vergroten, wat moet leiden tot een groter leveranciersbestand. Dit valt te lezen op de site TTM.nl.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Franse en Britse autoserviceketens bundelen inkoopkrachten

Het Franse autoservicebedrijf Mobivia, dat onder meer eigenaar is van de Belgische ketens Auto5 en Midas en het Duitse ATU, en het Britse Halfords gaan samenwerken op inkoopgebied. Zo verwachten de twee bedrijven dat ze goedkoper auto-onderdelen kunnen leveren. Het betreft vooral producten uit China en andere Aziatische landen waar de ondernemingen al eigen inkoopcentrales hebben. Dit meldt Automobielmanagement.nl.

(meer…)
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres