Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Laat de goede indruk achter!

Een mooi CV met vanzelfsprekende ervaring is mooi. Een garantie dat de keus op je valt. zeker niet. Maar hoe zorg je ervoor dat jou specifieke inkoopkwaliteiten het beste naar voren komen? SupplyManagement.com publiceerde een artikel over solliciteren specifiek bedoeld voor inkopers. Hier alvast een voorproefje en de link naar het artikel.

“An impressive CV can open doors. but it?s at the interview where the hard work really begins.
When you?re trying to get a new job. you can?t rely on your experience and ability to speak for themselves: you have to know how to sell yourself to a prospective employer.”

Lees hier het volledige artikel

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Onderzoek: zakelijke inkoop via e-veilingen gaat toenemen

Baarn. 2 juni 2005 ? Het inkopen op online veilingen en marktplaatsen breekt door in het bedrijfsleven. Van de organisaties die nog geen ervaring hebben met e-auctioning (50%). zal de helft het middel gaan inzetten. De organisaties die er wel ervaring mee hebben. zullen online veilingen alleen maar meer gaan toepassen. Dat blijkt uit de mei-editie van de INSINC Procurement Survey onder de top500 van het Nederlandse bedrijfsleven.

eAuctioning is het inkopen van goederen. producten en diensten door middel van een geautomatiseerde veiling onder gekwalificeerde aanbieders. eAuctioning was ??n van de grote beloften tijdens de internet-hausse. Daarna is er nog maar weinig van vernomen. althans in de zakelijke omgeving. In de consumentenmarkt zijn online veilingen enorm aangeslagen. getuige het succes van sites als eBay en Marktplaats. Inkoopadviesbureau INSINC heeft onderzocht wat de stand van zaken is in de Nederlandse B2B-wereld.

?Wij zien in onze adviespraktijk dat online veilingen een vaste plaats gaan innemen in procurement. De uitkomsten uit het onderzoek onderschrijven deze waarneming. Het is ook logisch: eAuctioning. mits goed opgezet. kan organisaties helpen transparantie te cre?ren en de beste prijs te bereiken. Overigens is de beste prijs niet noodzakelijkerwijs ook de laagste prijs. Een goede online veiling houdt rekening met kwalitatieve factoren zoals kwaliteit. leveringsvoorwaarden. leveringstermijn en dergelijke.? Dat zegt Alex Couperus. partner van INSINC.

Twee soorten producten lenen zich het beste voor online veilingen. Dat zijn enerzijds producten die een hoge impact hebben op de winst ? met eAuctioning gerealiseerde besparingen dragen al snel bij aan het resultaat ? en anderzijds routine-producten omdat hierbij het inkooptraject kan worden versneld. Verder spreken de marktomstandigheden een woordje mee. Er moeten voldoende aanbieders zijn. en ze moeten bereid zijn mee te doen aan eAuctioning. Couperus: ?Wij merken dat zelfs het inkopen van gespecialiseerde kennis via online veilingen gebeurt.?

Het gebruik van een online veiling is een betrekkelijk klein element binnen het totaal van tactische inkoop. en speelt voornamelijk een ondersteunende rol tijdens het onderhandelingsproces. eAuctioning is derhalve geen substituut voor de traditionele inkoopmethodieken. eAuctions komen alleen maar tot hun recht als ze toegevoegde waarde bieden en renderen. Couperus: ?De markt is vrij lang kritisch geweest over de meerwaarde. Nu begint men de voordelen in te zien.? Naar verwachting zal eAuctioning opgaan in bredere toepassingen zoals eSourcing.

Aan het onderzoek van INSINC hebben de hoofdverantwoordelijken voor Inkoop (Hoofd Inkoop. Inkoopmanager. Purchasing manager. Chief Purchasing Officer) uit ongeveer 80 organisaties meegedaan (16% van de doelgroep). Het ging om organisaties met meer dan 10.000 medewerkers. Ongeveer de helft van de respondenten heeft de vragen over eAuctioning beantwoord. meestal de grotere organisaties. De uitkomsten zijn daarmee nadrukkelijk indicatief voor de situatie op de markt.

Ongeveer 20% van de respondenten die de vragen over e-auctioning hebben beantwoord is onbekend met het fenomeen eAuction of online veiling. een kleine minderheid dus. Van de organisaties die w?l bekend zijn met de inkoopmethode. heeft de helft er daadwerkelijk ervaring mee. Het merendeel van hen zet het middel vaker per jaar in. De helft (46%) van de organisaties die het fenomeen kennen maar tot op heden niet hebben toegepast. verwacht dit in de toekomst wel te gaan doen. De andere organisaties weten het niet of zien ervan af.

Online veilingen worden voornamelijk ingezet voor de inkoop van concrete producten en diensten met een heldere omschrijving. zoals facilitaire diensten. kantoorartikelen en ICT. Met name facilitaire diensten en office supplies worden genoemd (46%). E?n op de drie organisaties zet eAuctioning in voor meerdere productcategorie?n. E?n op de vijf organisaties koopt ICT-producten in via online veilingen. Een aantal organisaties gebruikt

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Van Weele: bestuurders aanklagen

Op Ovia.nl is een interview te lezen met Inkoophoogleraar Arjan van Weele. Van Weele stelt in het interview dat bestuurders voor de rechter gesleept moeten worden als ze zich niet aan de regels houden. Motivatie voor deze uitspraak is het lage percentage van de aanbesteedplichtige inkooppakketten dat daadwerkelijk europees wordt aanbesteed. Van Weele verwijst daarmee naar het onderzoek dat door de overheid zelf is uitgevoerd.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Overheden hanteren verkeerde concepten van openbare aanbestedingen

Promotie jurist Peter Trepte – Ook al worden openbare aanbestedingen steeds meer gereguleerd. dat betekent niet automatisch dat ze ?eerlijk? verlopen. Overheden die openbaar inkopen. hanteren verschillende concepten. waardoor inefficiency en zelfs corruptie op de loer liggen. De Britse advocaat Peter Trepte betoogt in zijn proefschrift dat er niet ??n enkel of ideaal model voor aanbestedingsregelgeving bestaat.

In de afgelopen jaren zijn openbare aanbestedingen steeds meer door overheden gereguleerd. Daardoor is er een overvloed aan voorbeelden van modellen van regelgeving ontstaan. Regelgevende instanties maken gebruik van allerlei ?concepten? of ?beginselen?. zoals efficiency. transparantie. gelijke behandeling. non-discriminatie. toetsbaarheid en de beste prijs-kwaliteit-verhouding. Welk type openbare aanbestedingswetgeving is nu de juiste? De Britse jurist Trepte betoogt in zijn proefschrift dat deze concepten slechts ?etiketten? zijn. Niettemin wordt dikwijls op misleidende wijze naar deze beginselen verwezen als de primaire reguleringsdoelstellingen.
Trepte gaat ervan uit dat de huidige regelgevingsmodellen slechts aangeven hoe specifieke (maar vaak ondoorzichtige) doelstellingen moeten worden verwezenlijkt. Deze modellen laten echter na daarbij aan te geven waarom die doelstellingen via aanbestedingswetgeving moeten worden nagestreefd. Het is volgens de promovendus goed mogelijk dat het blindelings accepteren van een bepaald model of beginsel ertoe leidt dat aanbestedingswetgeving wordt vastgesteld die volstrekt ongeschikt is voor de specifieke omstandigheden. Er is dus niet slechts ??n model dat geschikt is voor de regulering van alle openbare aanbestedingen.
Juist voor de overheid is dat een belangrijke conclusie. Schakelt de overheid een extern bureau in om de aanbesteding uit te voeren. dan moeten de belangen van de overheid en het inkoopbureau zoveel mogelijk samenvallen. Anders ontstaat er ruimte voor corruptie en ondoelmatigheid. Daarnaast moet de overheid niet alleen het algemeen belang behartigen. maar ook weerstand kunnen bieden aan belangengroepen die baat hebben bij een aanbesteding. In zo?n situatie let de overheid niet alleen op efficiency. maar ook op billijkheid. wat kan leiden tot een ineffici?nte aanbesteding.
Dat laatste wordt versterkt nu veel overheden met elkaar samenwerken in internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschap en de Wereldhandelsorganisatie. Deze organisaties streven naar grotere economische voordelen door de vermindering van handelsbarri?res. Daartoe behoren discriminatoire praktijken bij openbare aanbestedingen. Het wegnemen van dergelijke belemmeringen betekent een begrenzing van nationale doelstellingen die de handelsdoelstellingen van de internationale organisaties in gevaar brengen. In zijn proefschrift toont Trepte aan dat de EG en de WTO in feite besloten clubs zijn. De te realiseren voordelen bestaan slechts ter wille van de lidstaten. Het begrip gelijke behandeling bijvoorbeeld impliceert slechts dat een lid niet zal discrimineren tegen een op het grondgebied van een ander lid gevestigde bieder. Het betekent niet dat een bieder van buiten de club van aangesloten landen op dezelfde manier zal worden behandeld.

Peter Trepte (1963. Aberystwyth. Groot-Brittanni?) studeerde Engels en Frans recht aan de University of Kent en aan de Universit? de Grenoble. Als advocaat heeft hij in meer dan 30 landen cli?nten (waaronder een groot aantal overheden) geadviseerd op het terrein van aanbestedingsrecht en aanbestedingswetgeving. Sinds 1998 is hij visiting fellow aan de Universiteit van Tilburg.

Peter Trepte promoveert op vrijdag 3 december 2004 om 10.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg (Warandelaan 2. Tilburg). Het proefschrift is getiteld ?Regulating Procurement. Understanding the ends and means of public procurement regulation?. Promotor is prof.dr. L. Hancher.
Het proefschrift wordt uitgegeven door Wolf Legal Publishers (ISBN 0198267754). de handelseditie door Oxford University Press (? 65.-).
Peter Trepte is bereik

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Banken presenteren Ideal als nieuwe betaaloplossing op internet

In Nederland komen de banken medio 2005 tot een gemeenschappelijke standaard voor internetbetalen. Monika Milz van de Rabobank onthulde de naam van dit initiatief. Ideal (met zowel de betekenis van ‘ideaal’ als ‘ik handel’). op het eNederland congres in Zeist. Met dit systeem willen de banken aansluiten bij het vertrouwen dat klanten van internetbankieren al hebben in hun eigen bank. In de toekomst kan een klant via de Ideal knop op de website van een winkelier naar de site van de eigen bank. waar hij op de vertrouwde manier kan betalen alvorens teruggeleid te worden naar de website van de winkelier. De verkoper krijgt vervolgens een gecertificeerd bericht dat de betaling is ontvangen. Meido2005 moet het gehele systeem gereed zijn.

Lennert de Rijk (manager Finance & Control Kijkshop) is erg blij met het plan van de banken voor een gezamenlijke online betaalmethode. De perceptie van de consument is namelijk nog steeds dat online betalen in het algemeen en gebruik van creditcards in het bijzonder onveilig zou zijn. Cre?ren van vertrouwen is de sleutel tot een grotere doorbraak van online winkelen. Ook uit recent onderzoek van Multiscope blijkt dat 79% van de internetters online betalen op dit moment nog als onveilig ziet. Uit het onderzoek blijkt ook dat juist deze groep vertrouwen heeft in het Ideal initiatief.

Ook de digitale acceptgiro. een andere wens van Thuiswinkel.org. wordt een feit met de opkomst van Electronic Bill Presentment & Payment. (EBPP): papieren facturen worden vervangen door een digitale factuur in de thuisbankieromgeving van de klant. die deze kan bekijken en meteen ook betalen. Er is een duidelijke vraag hiernaar zowel vanuit de online winkeliers als vanuit de klanten. Ook TPG Post speelt in op deze ontwikkelingen en begint in 2005 een initiatief samen met de Rabobank. Ook hier staat het begrip vertrouwen weer bovenaan: de klant moet zijn facturen gepresenteerd krijgen in de vertrouwde en herkenbare online omgeving van de bank.

De tendens van banken is nog wel om nationaal aan het werk te gaan. maar ook in Eruopa wordt gewerkt aan een blauwdruk voor grensoverschrijdende e-payments. Een eerste blauwdruk van de Europese situatie zou medio 2005 gereed moeten zijn.

Bron: ECP.nl

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Buyers prefer web to find suppliers

New research shows procurement professionals are twice as likely to use Internet search engines to find suppliers than preferred supplier lists.

A poll by Kellysearch.com of 250 procurement specialists. dealing with annual spends in excess of ?500.000. found that 42 per cent used a search engine compared with 20 per cent who used a preferred supplier list.

Other methods of locating a supplier that are more popular than using preferred supplier lists are word of mouth and websites.

Just 6 per cent of purchasers use conferences to find suppliers. 8 per cent use trade associations. 14 per cent use trade magazines. 15 per cent local directories and 19 per cent catalogues or buyers guides.

The findings have important implications for suppliers. said Phil Manning. product manager at Kellysearch.com.

“Basically. companies that do not have a website are going to miss out on new business.

“Procurement people see Internet search engines as a more complete way of looking for something and believe they get a bit more scope to find a supplier that might be able to offer them a product of service more cheaply.”

But once a potential supplier has been located. most procurement professionals – 93 per cent – prefer to do business by telephone. Manning added: “Most are keen to find out more by telephone. so it is vital that companies have contact numbers on their websites.”

Bron: SupplyManagement.com
Klik hier voor het originele artikel

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reclame via e-mail: wat mag wel en niet?

Computergebruikers klagen steen en been over de overvloed aan ongewenste e-mails. kortweg spam. Met de komst van de nieuwe Telecommunicatiewet en een zelfreguleringscode voor de betrokken branches is e-mailmarketing voortaan aan strikte regels gebonden. Wanneer u reclame wilt maken via e-mail. moet u dus goed weten wat wel en niet kan.


De nieuwe Telecommunicatiewet die eind vorig jaar door de Tweede Kamer is goedgekeurd. hanteert het zogenaamde opt-in principe. Dit betekent dat verzenders van reclame via e-mail moeten kunnen aantonen. dat zij daarvoor toestemming hebben van de ontvanger. De handel in e-mailadressen wordt hiermee aan banden gelegd. Toezichthouder Opta kan bij overtreding een bestuurlijke boete opleggen met een maximum van ? 450.000.

Lees hier het volledige bericht (bron: DeZaak.nl)

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres