Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Colum: Beroepskeuze? Inkoper!

Mijn zoon Gijs is 12, zit in groep 8 en wordt op het moment behoorlijk om zijn oren geslagen met Cito’s. Hij laat zich gelukkig niet meeslepen in de gekte. Gijs is de oudste thuis dus bekijken we voor het eerst de ‘grote scholen’. Er gaat een wereld voor ons open. Het lijkt erop dat we samen mét hem een keus maken. Iedereen blij.

Om tot die keus te komen vroeg ik hem al een paar keer: ‘Wat wil je later worden?’ Hij heeft géén idee! Echt, totaal niet. ‘Wat wilde jij op de lagere school dan worden?’ kreeg ik – terecht – als wedervraag. Kok! Mijn ouders hadden een restaurant, dus ik wist van kleins af aan dat ik kok wilde worden. De snelste route door de hotelschool en dan de zaak overnemen. Dat was heel lang mijn plan. Die onderwijsroute heb ik weliswaar afgelegd, maar een baan in de keuken is er nooit van gekomen. Ik raakte met het inkoopvirus besmet en daar kwam ik nooit meer vanaf. Zo kan het lopen. Herkenbaar?

Mijn ouders hebben me overigens nooit gepusht om de horeca in te gaan; dat wilde ik zelf. Ik denk echter niet dat ik mijn kinderen al spontaan met het inkoopvirus heb besmet. Aan de hand van een aansprekend voorbeeld legde ik uit wat papa doet. Ik koop, met het geld van een ander, bijvoorbeeld brandweerauto’s. ‘Kan de brandweer dat dan zelf niet?’. Oei, lastige vraag. ‘Ja, dat kunnen ze wel maar ze hebben er zelf niet altijd tijd voor.’ ‘En is inkopen een leuke baan?’ ‘Ja, jongen. De mooiste baan die er is!’ ‘Maar waarom ben je dan niet naar de inkoopschool gegaan toen je van de middelbare school af kwam?’ En toen zat ik klem. ‘Omdat er geen inkoopschool bestaat’’. Raar! Tegenwoordig zijn er gelukkig de hbo inkoop-minors die inkopers-in-de-dop afleveren. Die had je 25 jaar geleden helaas nog niet.

’Mijn zoon en ik hebben ook samen online een beroepskeuzetest gemaakt. Maar hoe ik het ook probeerde te manipuleren, er kwam bij mij nooit ‘inkoper’ uit. Toen ik via Google zocht naar wat het beroep inkoper dan precies in zou moeten houden, liep ik tegen een opmerkelijke ‘definitie’ in het Nationale beroepenregister aan:

“De Inkoper is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid van een bedrijf. De inkoper bepaalt wat het bedrijf nodig heeft en zorgt er in contacten met leveranciers voor dat hij de best mogelijke deal krijgt.”

Daar heb je dus ook niet veel aan. Na het lezen hiervan zullen maar weinigen direct enthousiast denken: ‘Dat is mijn droombaan!’. Misschien een mooi marketingprojectje voor NEVI. Ik vrees dus dat de meesten de baan van inkoper ook in de toekomst nog steeds per ongeluk kiezen. Mocht Gijs interesse voor economie of recht ontwikkelen, dan zal ik het er nog eens met hem over hebben. Maar ik ga hem, net als mijn ouders, niet lopen pushen!

Partner van Inkoperscafé

Aanbesteden in percelen

Het krantenbericht uit de Cobouw ging over Ellen van Loon, de architect van OMA die door de Tweede Kamer uit haar functie was gezet voor de renovatie van het Binnenhof. Over deze casus is genoeg geschreven. Interessant was een zin in het betreffende artikel waarin werd gesteld dat de bouwwerkzaamheden zouden worden aanbesteed in vijf percelen. Onduidelijk is, ik kan hier in ieder geval niets over vinden, hoe deze percelen worden ingedeeld.

De keuze voor aanbesteden in percelen kan plausibel zijn en wordt vaak toegepast om kosten te besparen. Regionale spreiding van percelen is logisch te verklaren omdat zodoende opdrachten behapbaar worden voor kleinere partijen (verbetering toegang voor het MKB!) en dat enige benchmark kan plaatsvinden tijdens de contractfase. Zo is het variabel onderhoud van de wegen in Zuid Nederland (Noord-Brabant en Limburg) in opdracht van Rijkswaterstaat, opgedeeld in drie percelen.

Een bouwproject van een gebouw (kantoor, wooncomplex) opdelen in percelen, heeft vaak financiële doelen. Door te splitsen wordt (getrachte te) voorkomen dat opslagen over opslagen worden gerekend. Elke ondernemer (aannemer) rekent naast de directe kosten ook indirecte kosten. Als een aannemer inschrijft als onderaannemer dan worden over zijn directe kosten en zijn opslagen ook de opslagen van de hoofdaannemer gerekend. Bij de betreffende opdrachtgever bestaat dan het gevoel bestaat dat opslagen “dubbel” worden betaald. Bijkomend nadeel is dat de opdrachtgever geen invloed heeft op de onderaannemer omdat de deze onderneming geen contractpartij is. Dit is immers alleen de hoofdaannemer.

Uiteraard is de besparing afhankelijk van de omvang van de percelen en percentages die worden gerekend voor de opslagen (hetgeen weer mede afhankelijk is van de marktontwikkelingen). Grosso Modo kan worden gesteld dat deze “aantoonbare” besparing enkele procenten is, ofwel een paar ton op een aannemingssom van tien miljoen. De term “aantoonbaar” heeft betrekking op de zichtbare kosten. Het is namelijk belangrijk om jezelf niet te snel rijk te rekenen:

Allereerst moet de opdrachtgever meerdere inkoop- of aanbestedingsprocedures doorlopen. Dit betekent meer kosten met daarbij het risico dat als een procedure voor een perceel mislukt dit direct impact heeft op de procedure van de andere percelen.

Als tijdens de contractfase een opdrachtnemer niet, of niet op tijd levert, kan/kunnen de andere opdrachtnemer(s) schade claimen bij de opdrachtgever. Tevens dient de opdrachtgever meer effort te stoppen in het contractmanagement omdat de percelen op elkaar afgestemd moeten worden. Deze kosten zijn niet direct zichtbaar en lastig vooraf in te schatten.

Afstemming tussen de percelen kan worden geregeld met een zo genoemde coördinatieovereenkomst, waarbij de “hoofdaannemer” geen opslagen over opslagen rekent, maar wel coördinatievergoeding krijgt. Het bekende voorbeeld in de bouw heet betrekking op het boren van gaten in de vloer inclusief het inmeten (perceel 1) en het aanbrengen van leidingwerk door het betreffende gat (perceel 2) en daarna het brandwerend afwerken van deze doorvoer (perceel 1 of 2). Wie draagt het risico voor de coördinatie? Daarbij geldt dat het sowieso de vraag is of de verschillende opdrachtnemers met elkaar kunnen samenwerken (het probleem van een “gedwongen huwelijk”). Veel aannemers werken immers liever met vaste onderaannemers waarmee de samenwerking is uitgekristalliseerd. Een efficiënter werkproces biedt ook voordelen. Andersom
geredeneerd, als een onderaannemer vooraf niet weet wie de hoofdaannemer wordt, kunnen vooraf de aanbiedingen niet op elkaar worden afgestemd en kan de toekomstige samenwerking een risico zijn voor de onderliggende partij.

Last, but not least, als een opdrachtgever – in voorgenoemde casus de Tweede Kamer – ook een diffuse besluitvorming kent (dit in combinatie met aanvullende eisen of een niet afgerond ontwerpproces), kan dat resulteren in wijzigingen van de betreffende aannemingsovereenkomst. Wijzingen die dan met meerdere contractpartijen moeten worden afgestemd. Geen eenvoudige opgave!

Het opsplitsen van een opdracht in percelen, uiteraard binnen de aanbestedingsrechtelijke restricties die hiervoor gelden, kan zinvol zijn en een kostenbesparing opleveren. Wel dient deze keuze bewust gemaakt te worden. De opdrachtgever trekt risico naar zich toe en er komen diverse kosten bij die op het eerste gezicht niet zichtbaar zijn. De daadwerkelijk gerealiseerde besparing kan wel eens kleiner zijn dan men vooraf zou verwachten.

Partner van Inkoperscafé

Een nieuw contract; alleen nog even implementeren!

Ik zie het regelmatig gebeuren, eigenlijk vaker dan me lief is. Er wordt door een projectgroep iets bedacht, uitgeroepen tot de nieuwe waarheid en met een bepaalde samenwerkingsvorm in een contract gegoten. Nu alleen nog even implementeren! En daar gaat de mailing, met de boodschap over een nieuwe samenwerking en een link naar het contract. Veel succes!

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Uw naam en logo als referentie? Regel de toestemming

Natuurlijk is een leverancier trots om u als klant te hebben. Dat wil hij graag groots van de daken schreeuwen door uw bedrijfsnaam en logo overal te tonen. Iets wat u liever niet ziet gebeuren. Aan de andere kant wilt u uit tevredenheid of goodwill af en toe best meewerken aan een referentieverzoek. In dit artikel vertel ik hoe u deze toestemming het beste kunt regelen in de inkoopfase.

Referenties zonder toestemming

Een leverancier heeft referenties nodig om nieuwe klanten te werven. Waarschijnlijk gebruikt uw eigen organisatie ook referenties voor dit doeleinde. Helaas vindt het gebruik van naam en logo soms plaats zonder dat hiervoor door de klant toestemming is verleend. Dit is in strijd met de intellectuele eigendomsrechten die u als klant heeft. Denk hierbij aan merkenrechten en auteursrechten. Mogelijk vormt het gebruik ook een schending van (overeengekomen) vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsverplichting(en). Dit geldt zelfs als het gebruik met de beste bedoelingen of uit onwetendheid plaatsvindt. In dit soort gevallen kunt u het gebruik verbieden en zo nodig schadevergoeding vorderen.

Toestemming door de leverancier geregeld via het contract

In contracten en leveringsvoorwaarden van leveranciers tref ik regelmatig bedingen aan waarmee de klant op voorhand toestemming verleent om naam en logo te gebruiken voor commerciële uitingen. Bijvoorbeeld voor vermelding op de website, in offertes, bij aanbestedingen en in publicaties of presentaties. Soms gaat een dergelijk beding nog verder. Dan wordt ook bepaald dat de klant medewerking zal verlenen als referentie en dat bepaalde informatie over het project of de dienstverlening gebruikt mag worden. In dat kader wordt soms ook medewerking gevraagd middels interviews met en quotes van (tevreden) gebruikers van de klant.

Een drietal willekeurige voorbeelden van bepalingen die ik in contracten tegenkom, zijn de volgende:

  1. “Het is de Opdrachtnemer te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden, leveringen en diensten en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de Opdrachtgever gewaarborgd blijft of de Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft gegeven.”
  2. “… behoudt zich het recht voor om de opdracht voor … te gebruiken als referentieproject in publicaties bij toekomstige aanbestedingen, zonder aankondiging.”
  3. “Opdrachtnemer is gerechtigd om na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten en Diensten zijn verleend op de website en/of een referentielijst van de Opdrachtnemer te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.”

Een groot nadeel van ieder van deze genoemde voorbeelden is dat u als klant weinig of geen zicht of grip heeft op de wijze waarop het gebruik zal plaatsvinden. U doet er dan ook goed aan om dergelijke bedingen of voorwaarden af te wijzen. Niemand zit te wachten op onbeperkte referentieverzoeken of het te pas en te onpas gebruik van logo en bedrijfsnaam. Hierbij bestaat ook nog eens de terechte vrees dat de (goede) naam nu of in de toekomst op ongepaste wijze wordt gebruikt.

Hoe regelt u als klant het referentiegebruik wel goed?

In voorkomende gevallen bent u wellicht wel geneigd om als referentie op te treden voor een leverancier. Zeker als u tevreden bent over het werk dat hij verricht. Dan rijst al snel de vraag hoe u de toestemming hiervoor wel goed regelt. Ik adviseer om hier afspraken over te maken in de inkoopfase, als het contract wordt opgesteld. Daarbij is het verstandig om het gebruik als referentie helder in te kaderen en onderhevig te maken aan toestemming die op ieder moment kan worden ingetrokken. Hoofdlijnen voor een beter werkbare regeling zijn dan als volgt:

  1. Gebruik van naam/logo (etc.) is niet toegestaan, tenzij…
  2. …op voorhand de betreffende uiting is voorgelegd aan de klant en toestemming voor die betreffende uiting wordt verleend.
  3. Leverancier zal ervoor waken dat het gebruik in alle gevallen voldoet aan eventuele nadere eisen die de klant zal stellen.
  4. De toestemming van de klant mag op ieder moment en met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Op deze manier houdt u het heft in handen. U stelt de voorwaarden en geeft de leverancier geen kans om zomaar zonder toestemming uw naam en logo te gebruiken.

Partner van Inkoperscafé

NLP voor inkopers - welke indruk laat dit achter?

Hoe vaak heb je het niet dat een marktpartij zich fantastisch weet te presenteren, terwijl je er na verloop van tijd eigenlijk zo snel mogelijk weer vanaf wilt? Soms voel je bij een nog onbekende gesprekspartner direct dat het geen leuk gesprek wordt, terwijl het bij anderen lijkt alsof je elkaar al jaren kent. Wat is dat toch?

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Van roadtrip naar solide inkoophuis

Deze zomer stond in het teken van een roadtrip door de USA. U kent het wel: mijmerend in de auto, de meest schitterende vergezichten aan je voorbij laten gaan. Kilometersver kunnen kijken. Dan dwalen de gedachten wel eens af. En grappig genoeg, ook wel eens naar het werk. Tijdens een tocht door de Grand Canyon was het rustig nadenken over de roadmap die we voor een klant aan het maken zijn.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Column: Trumps inkoopprobleem

Wat schaars is, moet je pakken”, moet Trump hebben gedacht toen hij zijn oog op Groenland liet vallen. Een land vijftig keer zo groot als Nederland en met nog geen 60 duizend inwoners. Groenland is het beloofde land voor grote olieconcerns. In de bodem schuilt een grote hoeveelheid olie en gas: precies waar Amerikanen aan verslaafd zijn. Ook uit strategisch oogpunt heeft het land potentie en vandaar de grote interesse van Trump. Maar ja, dan moet het wel te koop zijn…

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Off with his head!

Wie kent dit credo? Het is dé overtuiging van de Rode Koningin (Alice in Wonderland) tijdens een potje croquet. Wanneer niemand zich aan de spelregels houdt en iedereen ongecontroleerd over het speelveld rent.
Herkenbaar?

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Inzicht in uitgaven, dat is toch niet nodig in de publieke sector?

Een spendanalyse is één van de hulpmiddelen om pro-actief besparingsmogelijkheden te identificeren. Verder kun je er risico’s mee in kaart te brengen en koopkracht van de organisatie mee optimaliseren.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Wil de eigenaar van flexibele arbeid opstaan?

De categorie (zoals Inkoop het zo professioneel noemt) inhuur of flexibele arbeid, wordt steeds omvangrijker. Er werken inmiddels 300.000 uitzendkrachten en 1,2 miljoen zzp’ers in ons land. Doelbewust of tegen wil en dank huren organisaties steeds meer in. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe groter de afhankelijkheid van externe inhuur. Niemand kijkt er meer van op als je zegt dat 10, 20 of 30% van de formatie niet op jouw loonlijst staat. Het valt mij echter op dat externe inhuur voor HRM (of Human Capital Management zoals ze zichzelf graag noemen) een blinde vlek is. Waarom raast deze trein aan dit station voorbij?

(meer…)
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres